• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

Vakıf, Dernek ve Sandıklardan Aktarım Hakkında

Aklınıza takılan her şeyi bu bölümden aratabilirsiniz!

Aktarım nedir ?

​5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’yla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmesini sağlayan işlemdir. 

Aktarım'ın esasları nelerdir?

• 31 Aralık 2017 tarihine kadar, yetkili organlarca karar alınmasıyla Aktarım işlemi gerçekleşebilir. Tanımlanmış katkı esaslı emeklilik planlarından yapılacak aktarımlarda, emeklilik birikimlerinin bulunduğu hesapların kişiselleştirilmiş olması, diğer taahhütlerin durumu ve emeklilik taahhüt planının aktüeryal açıdan değerlendirmesi dikkate alınarak Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde yetkili organlarınca karar alınması şartı alınmayabilir.

• Alınan karara bağlı olarak bireysel veya grup olarak Aktarım yapılabilir. 

• Aktarım nakdi olarak yapılır. 

• Bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar gelir vergisinden müstesnadır. Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen programlı geri ödeme tutarları hariç, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde katılımcı tarafından sakatlık ve yaşam kaybı haricindeki bir nedenle, aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden %3,75 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. 

• Bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınır.

• Aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesnadır.

• Aktarım kapsamında yapılan işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, bu istisna aktarılacak tutarla sınırlı olarak uygulanır.

• Aktarım tutarı üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapılmaz ve giriş aidatı alınmaz.

• Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkı kazanabilmek için aktarım tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle sistemde kalmak gerekir.

• Bir emeklilik planı kapsamındaki birikimler, birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilir. Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler, birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilir.

• T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak aktüeryal inceleme sonucunda belli yeterliliğe sahip kuruluşlar Aktarım yapabilir.


Hangi nitelikteki birikimlerin aktarımı yapılır?

​• Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki emekliliğe yönelik birikim tutarları aktarılabilir.

• Aktarım kısmen veya tamamen yapılabilir.

• Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması ve üyenin buna muvafakatı şartıyla, pasif üyelerin birikimleri de bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.

• Aktarımlar, üye veya çalışanlar adına, hesaplarına karşılık gelen ve kişisel olarak ayrıştırılmış birikimler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Avantajları Nelerdir ?

• ​​Bireyler yatırımlarını kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yönetebilirler.

• Farklı yatırım fonlarına kolayca geçilebilir. Katılımcılar katkı paylarının ve birikimlerinin hangi fonlarda değerlendirileceğini belirleme, belirledikleri fon kompozisyonunu yılda azami altı kez değiştirme hakkına sahiptir.

• Birikimleri yönlendirenler, profesyonel fon yöneticileridir. Şeffaf bir yapıya sahiptir,istenildiğinde günlük olarak bile fon payları izlenebilir.

• Katkı paylarını artırarak, daha yüksek maddi değerlerde birikim elde edilebilir.

• Sistemin her kademesi denetim altında olduğundan sistem güvenlidir.

• Katkı ödemeye ara verilebilen esnek bir yapı vardır.

• Katılımcılar, aynı emeklilik şirketinin diğer emeklilik planlarına geçiş yapabilirler. Plan değişikliği hakkı yılda azami dört kez kullanılabilir.

• Katılımcılar, bir emeklilik şirketinde bir yıllık süreyi doldurduktan sonra hesaplarındaki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilirler.

• ​Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan hesaplar katılımcının talebi halinde birleştirilebilir. Birleştirme talebi katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından yapılabilir.​

Aktarım yapmak ne kazandıracak?

​• Emeklilik, güçlü bir finansal yapının güvencesinde olur. 
• Birikimler, konunun uzmanı profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir. 
• Üye bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak kayıt altına alınması sağlanır. 
• Sadece bireysel emeklilik sisteminde yer alan devlet katkısı avantajına sahip olunur.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı nedir?

​Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında, devlet katkısı avantajından faydalanabilirsiniz. Bir takvim yılı içinde yapılan toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamaz. 

Devlet katkısı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.​​ 

Sistemden emekli olma veya ayrılma durumunda vergi kesintisi yapılmakta mıdır?

​Emekliliğe hak kazanıldığında, emeklilik birikimlerinin sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.​​

Durum
Gelir vergisi stopajı (Yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden)
Sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaşını doldurma
%5
Sistemden vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma
%5
Sistemde 10 yıl süreyle kalıp 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma
%10
Sistemden, 10 yıl süreyle kalma ve 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma​
%15

Aktarım yaparken kazanılmış süre kayboluyor mu?

Üye veya çalışanın emeklilik taahhüt planına dahil olduğu tarih, kazanılmış süreye ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. 

• Birden fazla hizmet sunucusundan aktarım yapılması halinde, emeklilik taahhüt planına dahil olunan en eski tarih, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak alınır. 

• Bireysel emeklilik sisteminde süre hesabı, emeklilik taahhüt plan kapsamında yapılacak aktarım tutarı dikkate alınarak yapılır. ​

Kazanılmış süre nasıl hesaplanacak?

Kazanılmış süre, aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının %10’una bölünerek bulunan ay sayısıdır. Kazanılmış süre hesabında sadece tam aylar dikkate alınır.  Kazanılmış Süre= Aktarım Tutarı / (Aktarım Tarihinde Geçerli Olan Brüt Asgari Ücret x %10) Örneğin; 72 aylık bir üyenin 10.000 TL birikimi olduğunu varsayalım. Bu durumda Bireysel Emeklilikte kazanılmış süre yine 72 ay olacaktır. Aynı üyenin 151 aylık süresinin bulunması durumunda ise sadece 150 ayı Bireysel Emeklilikte kazanılmış süre olarak kullanılacaktır.

Kazanılmış Süre Hesaplama Örneği
Örnek–1
Örnek–2
Aktarım Tutarı
10.000-TL
10.000-TL
Brüt Asgari Ücret (2010 2.yarı)
760,50-TL
760,50-TL
Brüt Asgari Ücretin %10’u
76,05-TL
76,05-TL
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Geçen Süre
10.000/ 76,05= 131,49
10.000/ 76,05= 131,49
Hesaplamaya Konu Olacak Ay Sayısı
131 Ay
131 Ay
Emeklilik Taahhüt Planında Geçirilen Süre
72 Ay
151 Ay
Bireysel Emeklilikte Kazanılmış Süre
72 Ay
131 Ay
Bireysel Emeklilikten Emekli Olmak İçin Tamamlanması Gereken Süre(*)
48 Ay (10 yıl ve 56 yaşını tamamlamış olma)
48 Ay (56 yaşını tamamlamış olma)


(*) Bu sürenin 36 aydan kısa olması durumunda, aktarımdan sonra en az 3 yıl sistemde kalma koşuluna bağlı olarak 36 aya tamamlanacaktır.​

Kazanılmış süre hesaplama esasları nelerdir?

• Aktarım tutarına istinaden kazanılmış süre, emeklilik taahhüt planında geçirilen süreden az ise, eksik olan her ay için ilgili tutarlar, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde ilgili emeklilik şirketine ödenerek bu süreler Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kazanılan süreye ekletilebilir.  

• Kazanılmış süre her durumda, emeklilik taahhüt planında fiilen geçirilen süreden daha çok olamaz.

• Birden fazla emeklilik taahhüt planından bir emeklilik sözleşmesine aktarım yapılması durumunda, her aktarım tutarı üzerinden kazanılmış süreler ayrı ayrı hesaplanır. Kazanılmış sürelerin toplamı en eski emeklilik taahhüt planına girişten itibaren işleyen süreden fazla olamaz.

• Birikimlerin bir defada aktarılamaması durumunda her bir aktarım tutarı için kazanılan süreler ayrı ayrı hesaplanır ve emeklilik şirketi tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kazanılan süreye eklenir. Bu şekilde eklenen sürelerin birleştirilmesi emeklilik şirketi tarafından yapılır.

​ • Hesaplanan sürenin kazanılmış olması için aktarım tarihini takiben veya aktarımın kısım kısım yapılması durumunda ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi’nde en az 3 yıl kalınması gerekir. Vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ayrılanlar için 3 yıl kalma şartı aranmaz.

Aktarım danışmanlığı

​Dernek, sandık ve vakıflardan bireysel emeklilik sistemine aktarımın kapsamı, esasları ve işleyişi ile ilgili sorularınız Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yanıtlanmaktadır.​

Aktüeryal danışmanlık

​Dernek, sandık ve vakıflardan bireysel emeklilik sistemine aktarım için Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak bildirimde önemli yer tutan iş planı ve aktüeryal rapor hakkında her türlü konuda bilgi Anadolu Hayat Emeklilik tarafından verilmektedir.​

Fon yönetimi danışmanlığı

​Dernek, vakıf ve sandıkların emekliliğe yönelik birikimlerinin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alan fonlara aktarımı ile ilgili her türlü bilgiye konusunda uzman İş Portföy Yönetimi A.Ş. danışmanlığı ile ulaşılabilmesi sağlanmaktadır.​

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları danışmanlığı

​Bireysel emeklilik sistemi kapsamında her türlü sorunuz Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yanıtlanmaktadır.​

Aktarım işleminin aşamaları nelerdir?

​• Aktarım yapacak kurum yetkili organlarıyla aktarım kararı alır.

• Aktarımı yapacak kurum T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bildirim yapar ve sahip olduğu elektronik veri setini Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) gönderir.

• T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek, birikimin aktarıma ve aktüerya raporuna uygunluğunu araştırır. Gerekli görülürse ek belgeler istenebilir.

• Tüm belgelerin tamamlanıp, incelemelerin yapılması sonrasında 3 ay içinde karar verilir.

• ​Aktarım yapacak kurum, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın onayını aldıktan sonra bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde aktarım işlemini başlatır.

Aktarım için Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak bildirimde neler gereklidir?

​• Adres ve iletişim bilgileri.

• Yöneticilerin ad ve unvanı ile iletişim bilgileri.

• Kuruluşa esas teşkil eden belgelerin birer örneği.

• Yetkili organlarca aktarıma ilişkin olarak alınan kararın bir örneği.

• Aktarıma ilişkin olarak hazırlanan iş planı.

• Emeklilik taahhüt planı kapsamında üyelere veya çalışanlara sunulan teminat ya da ​taahhütler ile bunların ödenmesine ilişkin kuralları gösterir belgeler.

• Emeklilik taahhüt planı kapsamında sunulan teminat ve taahhütlerin kuruluş belgelerinde açık olarak belirtilmediği durumlarda, bunların varlığını gösterebilecek belgeler.

• Son yıla ait olanlar yeminli mali müşavir tarafından onaylı olmak üzere son üç yıla ait mali tablolar.

• ​Aktüerya raporu.

İş planının içeriğinde neler var?

​• Hizmet sunucusunun kuruluşu, amaçları, tarihsel gelişimi.

• Hizmet sunucusunun organizasyon yapısı, yönetimi ve çalışma düzeni.

• Hizmet sunucusunun sunduğu emekliliğe yönelik taahhütler.

• Hizmet sunucusunun mevcut halinin ve ileriki dönemlere ilişkin koşullarının değerlendirilmesi.

• Üyeleri veya çalışanlarına sunulan teminat ve hizmetler ile emekliliğe yönelik taahhütler.

• ​Taahhütlerin karşılanmasına ilişkin esaslar ve uygulamalar.

Aktarıma ilişkin hususlar nelerdir?

• Aktarıma ilişkin h​edef ve beklentiler.

• Aktarım için düşünülen yöntem ve yöntemin belirlenme nedenleri.

• Aktarım için öngörülen süreç ve zaman çizelgesi.

• Aktarımın öngörüldüğü tarih itibarıyla tahmin edilen aktarım tutarları ve ödemelerin nasıl yapılacağı.

• Aktarım yapabilecek durumda bulunan toplam çalışan ve üye sayısı.

• Aktarımın öngörüldüğü tarih itibarıyla aktarım yapacağı tahmin edilen çalışan ve üye sayısı.

• Aktarımdan önce üye veya çalışanlar için öngörülen bilgilendirme programı.

• Aktarım tarihine kadar yapılacak olan düzenli ödemeler ve ödenecek giderler.

• Aktarım işlemi için öngörülen masraflar.

• Sahip olunan menkul ve gayrimenkuller ile bunların satışına ilişkin öngörüler.

• ​Aktarım tarihi itibarıyla oluşması muhtemel gelir-gider farkları ve ne şekilde paylaştırılacağı.

Aktüerya raporu hangi durumlarda hazırlanır?

• ​Emeklilik taahhüt planının tanımlanmış fayda esaslı taahhütler içermesi durumu.

• Emeklilik taahhüt planı tanımlanmış katkı esaslı olmakla birlikte aktarım anında oluşacak ek gelir ya da giderlerin üyeler veya çalışanlara bölüştürülmesinin gerekmesi durumu.

• ​Emeklilik taahhüt planındaki pasif üyelerin birikimlerinin aktarılması durumu.

Aktüerya raporunun asgari içeriğinde neler olmalı?

​• Kullanılan aktüeryal metod.

• Ekonomik ve demografik veriler.

• Varsayımlar ve bu varsayımların seçimine ilişkin nedenler.

• Varsayımların seçiminde (varsa) yapılan analizler.

• Nakit akışı analizi (aktarımdan önce ve sonra).

• İskonto ve enflasyona duyarlılık analizleri.

• Hesapların kişisel olarak ayrıştırılması.

• Kısmen aktarım durumunda, emeklilik taahhüt planının aktüeryal dengesine ilişkin duyarlılık analizi. 

• Hizmet sunucusu tarafından sağlanan teminatlar ile aktarım yapılabilen ve yapılamayan taahhüt ve hizmetler. 

• ​Aktarım için yapılan değerlendirme ve öneriler.

Grup olarak aktarım nasıl yapılır?

• Grup halinde aktarım tüm üye veya çalışanları kapsayabileceği gibi bir kısmını da kapsayabilir.

• Emeklilik sözleşmesi, aktarılan tutarın emeklilik şirketinin hesaplarına intikal ettiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

• Aktarım yapacak kurum, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte yazılı olarak emeklilik şirketine başvurur ve gruba dahil kişilerin bilgilerini elektronik ortamda şirkete gönderir.

• İlgili emeklilik / sigorta şirketi, gruba uygun bir emeklilik planı teklifini sunar. Önerilen ürünün özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik mevzuatına göre sunulması gerekli bilgiler Aktarım yapacak kurum ile üye veya çalışanlarına iletilir.

• Teklifin kabulü halinde Aktarım yapacak kurum emeklilik tutarını emeklilik şirketinin ilgili hesap numarasına iletir. Ayrıca, Aktarım kapsamına giren tüm üye ve çalışanlarına aktarım bilgi ve hesap formunun aktarımdan önce gönderir.

• ​Aktarımın kısım kısım yapıldığı durumlarda, aktarılan tutarlar konusunda aktarım yapacak kurum, üye veya çalışanlarını düzenli olarak bilgilendirir.

Bireysel olarak aktarım nasıl yapılır?

• Aktarım talep eden üye veya çalışan, mevcut ya da yeni yapılacak bireysel emeklilik sözleşmesine, gruba bağlı emeklilik sözleşmesine aktarım talebini iletir.

• Aktarım yapacak kurum, Aktarım bilgi ve hesap formunu 10 iş günü içinde üye veya çalışana gönderir.

• Çalışan veya üye, Aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte başvuru yapar.

• İlgili emeklilik şirketi, talebe göre bir emeklilik planı seçeneğini sunar; önerdiği ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına göre katılımcıya sunulması gerekli bilgileri verir.

• Çalışan veya üye, aktarım talep formunu imzalayarak gönderir ve Aktarım yapılmasını ister.

• ​Aktarım yapacak kurum, Aktarım talep formunun ulaşmasını müteakip aktarım tutarının emeklilik şirketinin hesaplarına gönderir.​