• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

Kurumsal Emeklilik Hakkında

Grup emeklilik sözleşmeleri nasıl düzenlenir?

​Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilmektedir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Grup emeklilik sözleşmeleri sadece kurum ödemeli mi oluşturulabilir?

​Kurumlarla düzenlenen emeklilik sözleşmeleri, katkı payı ödeyen tarafa göre üçe ayrılır:

• Sadece kurum, çalışan adına katkı payı ödeyebilir.
• Kurum ve çalışan belli oranlarda katkı payı ödeyebilir.
• ​Sadece çalışan kendi adına katkı payı ödeyebilir.

Çalışanlarım adına en az ne kadar ödeyebilirim?

​Grup emeklilik planlarının yapısına bağlı olarak asgari katkı payı tutarları farklılık gösterir. Ödemelerinizde üst bir limit yoktur.​

Çalışanlarıma sabit tutar mı ödemek zorundayım?

​Hayır. Çalışanlarınıza ödediğiniz katkı paylarını “sabit” veya “çalışanlarınızın ücretlerinin belirli bir yüzdesi” olarak belirleyebilirsiniz.​

Çalışanlarımın unvanlarına ya da çalışma sürelerine göre ödemeleri farklılaştırabilir miyim?

​Evet. Her çalışan grubuna (örneğin; sözleşmeli veya kadrolu, beyaz yakalı veya mavi yakalı, vb.) ya da çalışanlarınızın çalışma sürelerine göre farklı yapıda ödeme programı tasarlayabilir ve buna bağlı olarak ödemelerinizi farklılaştırabilirsiniz.​

Bireysel emeklilik sistemindeki kesintiler neler?

Bireysel emeklilik mevzuatına göre emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği masraflarını karşılamak amacıyla üç farklı kesinti uygulayabilir. Emeklilik şirketleri yasal limitler dâhilinde bu kesintilerde farklı uygulamalara sahiptir. Çalışanlarınızın adına ödeme yaptığınız ya da çalışanlarınız tarafından ödeme yapılan sözleşmeler için uygulanabilecek kesintiler aşağıda belirtilmiştir.

Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi:
Grup emeklilik planlarında giriş aidatı tutarı ve tahsilat şekli kurumunuzun ve sözleşmenizin özelliğine bağlı olarak, plan bazında farklılık göstermektedir.
 
Bireysel emeklilik sistemine girildiğinde peşin olarak, birikimlerin başka şirkete aktarıldığı ya da sistemden çıkıldığı durumlarda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla sözleşmenin olması halinde sadece ilk sözleşme için giriş aidatı tahsil edilebilir. 

Sözleşmenin ilk 5 yılında yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri toplamı, mevzuatta belirlenen koşullar dahilinde, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamayacaktır. 

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir.

Ödemeye ara verilmesi durumunda ara verme süresi boyunca birikimden, ara verilen her tam ay mevzuatta belirlenen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir.

Sözleşmenin 5. yılı tamamlandıktan sonra; mevzuatta tanınan istisnalar hariç olmak üzere, ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmayacak ve giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.

Sözleşmenin 6. yılı ve sonrasında, fon toplam gider kesintisi dahil olmak üzere yapılabilecek kesintilerin toplam tutarı için ayrıca üst sınır belirlenmiştir. Bu kapsamda; sözleşmenin yürürlük tarihinden, sonlanma tarihine kadar yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmeliğe göre hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Fon toplam gider kesintisi:
Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle fon gruplarına göre üst sınırı farklılaşan oranlarda fon toplam gider kesintisi alınabilir.

Para piyasası, kıymetli madenler fonlarından azami günlük yüz binde 3 (yıllık 1,09),

Kamu, özel sektör, karma borçlanma araçları, standart ve endeks fonlarından azami günlük yüz binde 5,25 (yıllık 1,91),

Hisse ve diğer fonlardan azami günlük yüz binde 6,25 (yıllık 2,28) oranında fon toplam gider kesintisi yapılabilir.

Sözleşmenin 6. yılı ve sonrasında şirket tarafından yapılan fon toplam gider kesintisine ilişkin iade işlemi, 01.01.2021 tarihini müteakip her sözleşme yılı sonunda veya sözleşmenin sonlandırılması durumunda, sözleşme bazında yıllık olarak yapılacaktır. 

Fon toplam gider kesintisine ilişkin kontrolde, yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde sözleşme yılına göre belirlenmiş oranlar dahilinde yapılacak hesaplama neticesinde, bireysel emeklilik hesabına veya katılımcıya iade işlemi yapılır.


Bireysel emeklilik sistemine yaptığım ödemeler nerelerde değerlendirilir?

Katkı paylarınız, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik yatırım fonu, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan ödediğiniz katkı paylarıyla ilgili mal varlığıdır.

Emeklilik şirketleri tarafından kurulan emeklilik yatırım fonları, profesyonel fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece emeklilik yatırım fonları ile düzenli tasarrufta bulunma, fon yönetim şirketlerinden profesyonel hizmet alma ve diğer yatırım fonlarında olmayan vergisel avantaj elde etme imkânına sahip olursunuz.

Fonun mal varlığı; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, emeklilik sözleşmesi, fon iç tüzüğü ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.​

Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.

Emeklilik yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarına göre avantajları neler?

​Diğer yatırım fonlarından farklı olarak; emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır.​

Sıkıntıya düşersem çalışanlarım adına yaptığım ödemelere ara verebilir miyim?

​Emeklilik sözleşmeniz süresince dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.​

Çalışanlarım adına ödediğim katkı paylarıyla oluşan birikime çalışanlarımın hak kazanabilmesi için süre şartı koyabilir miyim?

​Evet. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan birikimlerin tamamına çalışanlarınızın hak kazanabilmesi için en fazla 7 yıl süre şartı belirleyebilirsiniz.​​


Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi (Yıl)
Sözleşme Yıl Sonu İtibariyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)(*)
 
1
2
3
4
5
6
7
1
100
2
0
100
3
0
0
100
4
0
0
75
100
5
0
0
60
80
100
6
0
0
60
70
80
100
7
0
0
50
60
70
80
100
(*) İşverenin, çalışanı adına yatırdığı katkı payı tutarları kastedilmektedir. Çalışanın kendi adına yatırdığı katkı payı ve birikimler üzerinde herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

Çalışanlarınız bazı durumlarda ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan toplam birikime belirlediğiniz süreden önce hak kazanabilirler. Bu durumlar;

• Haklı nedenlerle fesih hariç işten çıkarma,
• Haklı nedenle işten ayrılma,
• İşverenin emeklilik sözleşmesini feshetmesi,
• ​İşverenin iflas ya da konkordato ilan etmesi.

Çalışanlarınızın yaşam kaybı durumunda birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin, emeklilik sözleşmesinde belirlenen lehtarları veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

Çalışanlarınızın yukarıda belirtilen durumlar dışında işten ayrılması durumunda yatırmış olduğunuz toplam tutarı, dilerseniz grup emeklilik sözleşmesi kapsamında yer alan diğer çalışanlarınıza katkı payı olarak dağıtabilir ya da yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geri alabilirsiniz.​


Grup emeklilik sözleşmesinde kurum ve çalışan hakları nasıl düzenlenir? Grup emeklilik sözleşmesinde kurum ve çalışan hakları nasıl düzenlenir?

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde; “fon dağılımı değişikliği”, “emeklilik planı değişikliği” ve “birikimlerin başka şirkete aktarımı” hakları kural olarak hak kazanma süresinin sonuna kadar kurumunuza aittir. Sadece fon dağılım değişikliği hakkını, isterseniz emeklilik sözleşmesinde belirterek çalışanlarınıza bırakabilirsiniz. Çalışanlarınızın kabul etmesi durumunda, tüm bu hakları hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da kullanabilirsiniz. 

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde hakların kullanımı, kural olarak çalışanlarınızdadır. Ancak çalışanlarınız, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer haklarını kurumunuza devredebilir.​

Başka bir emeklilik şirketinden yaptırdığım grup emeklilik sözleşmesini aktarabilir miyim?

Evet. İmza tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmiş olması koşuluyla, grup emeklilik sözleşmenizi, başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenizin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalmanız gerekir.

Bireysel emeklilik sistemi kurumuma ne kazandırır?

Bireysel emeklilik sistemi; motivasyonu yüksek, şirketine bağlı insan kaynağına erişmenin bir yolu ve nitelikli insan kaynağının şirketinizi tercih etmesi konusunda önemli bir itici güçtür.

Çalışanlarınızı bireysel emeklilik sistemine dâhil ederek, emeklilik günlerinde de bugünkü yaşam standartlarını sürdürmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda personel maliyetlerinde de tasarruf sağlarsınız.

Çalışanlarınız için ücret artışı yerine bu artışın tamamı veya bir kısmıyla, çalışanlarınızın bireysel emeklilik hesaplarına katkıda bulunursanız çalışan başına maliyetiniz çok daha düşük olacaktır.


%10'luk artış olması
Ücrette %5 artış ve ücretin %5'i kadar katkı payı ödenmesi
Ücretin %10'u kadar çalışan adına katkı payı ödenmesi
Eski brüt ücret
1.000 TL
1.000 TL
1.000 TL
Yeni brüt ücret
1.100 TL
1.050 TL
1.000 TL
Ücret artışı
100 TL
50 TL
0 TL
Katkı payı
0 TL
50 TL
100 TL
İşveren SGK payı (%19,5)
19,5 TL
9,75 TL
0 TL
İşsizlik primi işveren payı (%2)
2 TL
1 TL
0 TL
Toplam ek maliyet (işveren)
121,5 TL
110,75 TL
100 TL

Kurumuma mali açıdan da avantaj sağlar mı?

​Evet. Çalışanlarınız adına ödediğiniz tutarlarını, her bir çalışanınızın aylık brüt ücretinin %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Ayrıca, brüt asgari ücretin %30’una kadar olan aylık katkı payı tutarı, SGK primi matrahına dâhil edilmez.​

Çalışanlarım sisteme bireysel olarak girse olmaz mı? Neden grup emekliliği tercih edelim?

​Çalışanlarınız bireysel emeklilik sistemine tek başlarına da dâhil olabilirler. Ancak grup emeklilik planlarında daha düşük oranda kesinti uygulandığını ve kurumunuza özel avantajlar sunulabildiğini belirtmekte fayda var.​

Bireysel emeklilik sistemi kapsamında çalışanlarıma riske yönelik teminatlar verebilir misiniz?

​Bireysel emeklilik sisteminde, hayat sigortalarında bulunan yaşam kaybı ve sakatlık teminatları bulunmaz. Anadolu Hayat Emeklilik olarak risk teminatları içeren sigorta ürünlerimizi kurumunuza özel avantajlarla sunabiliriz.​

Çalışanlarımın sağlık kuruluşlarında avantajı olacak mı?

​Evet. Çalışanlarınız herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaları durumunda anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, indirimli fiyatlardan yararlanabilirler.

Anlaşmalı sağlık kuruluşları ağına ulaşmak için tıklayınız.

​​​

Çalışanlarımın acil sağlık problemleri için hizmetiniz var mı?

​Evet. Çalışanlarınız acil durumlarda, S.O.S International Ambulans Servisi A.Ş.’nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden faydalanabilir. Bu hizmetin maliyeti şirketimiz tarafından karşılanır. Üstelik çalışanınızın hesabına son bir yıl içerisinde en az bir katkı payı ödenmiş olması yeterlidir. 

Acil kapsamına girmeyen durumlarda çalışanınız kendisi; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınları i​çin ambulans hizmetinden % 20 indirimli yararlanabilir. 

Acil durumuna giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız

Çalışanlarımın aileleri de kurum katkısı olmadan aynı avantajlı yapıdan faydalanabilir mi?

​Çalışanlarınızın eşleri ve/veya 18 yaşından büyük çocukları da çalışanlarınıza özel olarak hazırlanan grup emeklilik planlarının avantajlarından yararlanabilirler.​

Çalışanlarım sistemden ne zaman emekli olabilir?

​En az 10 yıl süreyle sistemde kalınması koşuluyla, 56 yaşını dolduran çalışanlarınız emekliliğe hak kazanır.​

Çalışanlarımızın sistemden emekli olması veya ayrılması durumunda vergi kesintisi yapılmakta mıdır?

​Çalışanlarınız emekliliğe hak kazandıklarında ya da sistemden ayrıldıklarında hak kazandıkları emeklilik birikimlerinin sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. ​


Durum
Gelir vergisi stopajı (Yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden)
Sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaşını doldurma
%5
Sistemden vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma
%5
Sistemde 10 yıl süreyle kalıp 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma
%10
Sistemden, 10 yıl süreyle kalma ve 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma​
%15

Çalışanlarım emekli olduklarına birikimlerini nasıl değerlendirebilirler?

Çalışanlarınız;

• Birikimlerini bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak, “programlı geri ödeme” şeklinde alabilirler. Bu durumda “emeklilik gelir planı” adı altında oluşturulmuş emeklilik planına dâhil olurlar.

• Birikimlerini toplu olarak alabilirler.

• Hak kazanmış oldukları birikimleri yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararlarını erteleyerek, bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirler.

• Birden fazla hesapları olması durumunda, aynı şirkette veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarını emeklilik haklarını kullandıklarında birleştirirler.