• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sürdürülebilirlik Politikamız

Amaç

Anadolu Hayat Emeklilik, bir Türkiye İş Bankası Grubu iştirakidir. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketi olarak sürdürülebilirliği ana değerlerine katan Anadolu Hayat Emeklilik; kurulduğu günden itibaren, bireylerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Yaşam düzeyinin toplum genelinde yükseltilmesi hedefiyle ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmakta, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik; bireylerin geleceklerini güvence altına alma bilincini geliştirme, ihtiyaçlarını karşılayan finansal çözümler sunma ve uzun vadeli istikrarlı emeklilik fonları yaratma misyonuyla faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bu politika gerek Şirketin, gerekse müşterilerinin iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeye, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeye yönelik temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır.

Sorumluluklar

​Bu politikanın güncellenmesinden ve yürütülmesinden Genel Müdürlük sorumludur. Bu politika; yılda en az bir kez gözden geçirilerek, gerek görüldüğü takdirde güncellenir.

Genel İlkeler

Anadolu Hayat Emeklilik, sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimser:

• Faaliyetleri sebebiyle oluşan çevresel ve sosyal etkileri ölçümler ve olumsuz etkileri iyileştirmeyi hedefler.
• Küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izini ölçer, izler, azaltmayı hedefler ve yıllık olarak siler.
• Politika kapsamındaki fon yönetimi faaliyetlerini yürütürken çevresel ve sosyal sorumluklarının bilinciyle hareket eder, politikada belirlenen “Hassas Sektörler” içinde yer alan özel sektör borçlanmaları ve menkul kıymet yatırım kararları kurumsal bilgi dahilinde değerlendirilerek, İcra Kurulu onayına sunulur.
• Kurumsal bilgi dahilinde, ulusal mevzuat ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve/veya kısıtlama getirilen faaliyetlerin yer aldığı “Yatırım Yapılmayan Faaliyetler” kapsamındaki yatırımlara fon sağlanmaz.
• Fon yönetimi faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı borçlanma araçları yatırım kararlarında yenilenebilir enerji başta olmak üzere çeşitli yeşil yatırımları, yeşil/sürdürülebilir tahvil, vb. yatırım araçlarını ve sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan sorumlu yatırımcıları desteklemeyi gözetir.
• Şirket stratejisi ve hedefleri doğrultusunda geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde örnek ve lider bir rol sergiler.
• Sürdürülebilirlik alanında inisiyatiflerde yer alarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder.
• Şirketin etik ve ahlak kurallarını gözeterek rüşvet ve yolsuzluğa müsamaha göstermemeyi ve bu eylemleri cezalandırmayı prensip edinir.
• İnsan hakları ve çalışan haklarına saygılıdır, fırsat eşitliği sunar, çalışanlarıyla uzun soluklu iş birliklerini sürdürmeyi hedefler.
• Toplumsal kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla geliştirmeyi hedefler, sürdürülebilirlik temalı ürünler geliştirir.
• Sürekli müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefler.
• Tedarikçi seçimini ticari teamüle uygun, adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapar. Satın alımlarında yerel ve düşük karbonlu ekonominin desteklenmesi amacıyla, Şirket mevzuatı ile uyumlu olmak kaydıyla yerel ve çevre dostu uygulamaları olan tedarikçilere yer vermeyi gözetir.
• Eğitim ve yetkinlik geliştirme faaliyetlerine destek vererek, Şirket çalışanlarında ve toplumda sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratılmasına katkı sağlar.
• Bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmaları şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ile yönetir.

Hassas Sektörler

Bu politika kapsamındaki fon yönetimi faaliyetlerinde Nükleer Enerji, Kömür Yakıtlı Termik Santraller, Kumar ve Şans Oyunları ve Ateşli Silahlar Sanayii sektörleri “Hassas Sektör” olarak tanımlanmaktadır. Bu sektörler içinde yer alan özel sektör borçlanmaları ve menkul kıymet yatırım kararları kurumsal bilgi dahilinde değerlendirilerek, İcra Kurulu onayına sunulur.

Yatırım Yapılmayan Faaliyetler

Anadolu Hayat Emeklilik, bilgisi dahilinde, aşağıdaki alanlarda ve/veya şekillerde faaliyet gösteren firmalara yatırım yapmaz;

• Yürürlükteki yerel mevzuat uyarınca ve/veya uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış ürün ve faaliyetlerin üretimi ve ticareti. İlgili yasaklar bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki faaliyet alanlarını kapsamaktadır:
- Uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış ilaçlar, pestisit, herbisit ve ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretimi ve/veya ticareti.
- CITES Sözleşmesi1 tahtında düzenlenen vahşi yaşam unsurlarının ve ürünlerinin ticareti.
- Basel Sözleşmesi ve ülkemizce taraf olunan uluslararası ilgili sözleşmelere uygunluk göstermeyen atıkların ve atık ürünlerinin sınır ötesi ticareti.
- PCB2 veya yasaklanmış asbest türlerinin veya bunları içeren ürünlerin üretimi ve/veya ticareti.
• Cebri çalıştırmanın3 ve tehlikeli çocuk işçiliğinin4 söz konusu olduğu faaliyetler ve ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenmiş çocuk işçi çalıştırılması yasaklı olan faaliyetler.
• UNESCO Dünya Miras Listesi ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan kültür varlıklarının belirgin ölçüde değişime uğraması, hasar görmesi veya ortadan kaldırılmasına sebep olan faaliyetler.
• Kitle imha silahları ve kara mayınları üretimi.
• Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) tahtında RAMSAR Alanı olarak belirlenen sulak alanlarda yapılan faaliyetler.
• “Kimberley” sürecine dahil olmayan ülkelerde elmas madenlerinin kullanılması ve elmas ticareti.
• Su ürünleri avcılığında akıntı ağının (drift-net) kullanıldığı faaliyetler.
• Pornografi veya fuhuş ile ilgili işler.
• Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gerekliliklerine uyum sağlamayan tankerler aracılığıyla petrol ve diğer ve tehlikeli maddelerin taşınması faaliyeti.

1CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme.
2PCB (Polikarbonat Bifenil): Özellikle 1950-1985 yılları arasına tarihlenen yağlı transformatörler, kapasitörler ve anahtarlama donanımlarında (switch-gear) bulunan yüksek derecede zehirli bir kimyasal grubu.
3PCB (Polikarbonat Bifenil): Özellikle 1950-1985 yılları arasına tarihlenen yağlı transformatörler, kapasitörler ve anahtarlama donanımlarında (switch-gear) bulunan yüksek derecede zehirli bir kimyasal grubu.
4Çocuk işçilerin asgari yaş sınırı ILO Temel İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve ulusal mevzuatta tanımlandığı şekilde olmak zorundadır.

Yürürlük

Bu politika ve politikada yapılan değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.