• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Koruma sigortaları nedir? Kaça ayrılır?

​Koruma sigortaları, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında, sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde bir riskle karşılaşması durumunda, sigorta başlangıç tarihinde belirlediği teminat tutarını ödeyen, sadece teminat içeren sigortalardır. 

Ferdi kaza sigortaları ve sadece teminat içeren hayat sigortaları olmak üzere ikiye​ ayrılır. Koruma sigortaları, işsizlik teminatı da içerebilir.

Koruma sigortaları hangi teminatları içerir?

​Ferdi kaza sigortaları ile kaza sonucu yaşam kaybı, kalıcı sakatlık, tedavi giderleri, gelir kaybı ve hastanede yattığınız süre için gündelik tazminat teminatlarına sahip olabilirsiniz. 

Ayrıca istemdışı işsizlik, geçici sakatlık ve hastaneye yatırılma gibi dönüşümlü işgöremezlik teminatı içeren ürünlerimiz de mevcuttur.

Koruma sigortalarıyla, yaşam kaybı teminatının yanısıra, kaza sonucu yaşam kaybı, kaza veya hastalık sonucu tam ve kalıcı sakatlık teminatlarına da sahip olabilirsiniz.

Neden koruma sigortası yaptırmalıyım?

​Koruma sigortaları ile başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırsınız.​

Koruma sigortalarından kimler yararlanabilir?

​Hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes koruma sigortalarından yararlanabilir. Seçeceğiniz ürüne göre yaş sınırı, teminat türüne göre, sağlıklı olma koşulu olabilir.​

Koruma sigortalarında ödeyeceğim prim nasıl belirlenir?

​Priminiz teminat tutarınıza, seçeceğiniz teminatlara ve bazı durumlarda yaş, cinsiyet ve mesleğe bağlı olarak hesaplanır.​

Koruma sigortaları yaptırırken nelere dikkat etmeliyim?

​Koruma sigortaları yaptırırken teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap vermeniz ve sigorta şirketine bildirmeniz önemlidir. Aksi halde sigorta şirketi sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep edebilir.

Sizin ve sigorta şirketinin karşılıklı yükümlülükleriniz hakkında bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel şartları okuyabilir ve ürün özelliğine bağlı olarak farklılaşan özel şartların neler olduğu konusunda da bilgi alabilirsiniz.

İstediğim kişiye sigorta yaptırabilir miyim?

​Dilediğiniz bir kimsenin hayatını, dilediğiniz bir veya birkaç sigorta şirketine sigorta ettirebilirsiniz. Ancak, sigortalının hayatının devamında lehtarın maddi veya manevi menfaatinin bulunması gerekir. Menfaat şartının sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması hâlinde sözleşme o andan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettiren olarak size satın alma (iştira) değeri ödenir.

Yaşam kaybı ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerini aşması hâlinde sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. Sigortalı 15 yaşından büyükse kanuni temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır. İzin olmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir.

Kanuni temsilcinin lehtar olarak atandığı veya kanuni temsilcinin sigorta ettiren olduğu durumlarda, kanuni temsilcinin iznin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi yoktur.

Birden fazla koruma sigortaları poliçesine sahip olmam mümkün mü?

​Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden koruma sigortaları poliçesine sahip olabilirsiniz.  Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.​

Koruma sigortaları ne zaman başlar ve son bulur?

​Koruma sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her hâlükârda riskin gerçekleşmesiyle sona erer.​

Hayat sigortalarında teminat dışı kalan haller nelerdir?

​Aşağıda belirtilen durumlar koruma sigortalarında teminat kapsamı dışında yer alır:

• Sigortalı, sigorta şirketini haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin yaşam kaybı yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, sigorta şirketi yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.

• Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az 3 yıldan beri devam eden ve yaşam kaybı ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigorta şirketi sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür.
Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu yaşam kaybı, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle 3 yıldan önce gerçekleşmiş ise sigorta şirketi sigorta bedelini ödemek zorundadır.

• Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.

• Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla yaşamını kaybederse, yaşamını kaybettiği tarihteki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.

• Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu yaşamını kaybederse, sigorta şirketi, yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür.

Tehlikeli Hastalık Teminatı içeren hayat sigortası nedir? Sağlık sigortasından farkları nelerdir?

​Kritik Hastalık Sigortası, sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya birkaçının sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması ihtimaline karşı tehlikeli hastalık teminatlarını içerir.  

Sağlık sigortası, hastalık ve kaza sonucu oluşan sağlık giderlerini karşılamaya yönelik bir teminat sağlarken, kritik hastalık sigortasında sözleşmede belirtilen hastalıklardan birine yakalanma durumunda, sigorta şirketi tarafından sözleşmede belirtilen teminat tutarı kadar toplu para ödenmesi söz konusudur. Ayrıca, kritik hastalık sigortası yaşam kaybı teminatı içerdiği için lehtar da belirlenebilir.

Tehlikeli hastalık teminatı içeren hayat sigortalarında muafiyet süresi ne kadardır?

​Kritik hastalık teminatı için, sigorta başlangıcında 90 günlük “muafiyet süresi” uygulanır. Muafiyet süresi içinde;

• Sözleşmede belirtilen tıbbi durumlara zemin hazırlayan klinik belirti ve hastalıklar ilk 
kez ortaya çıkarsa ve/veya teşhis edilirse, 

• Bu tıbbi durumlar ilk kez oluşur veya teşhis edilirse, 

• Teminat kapsamındaki bir ameliyat gerçekleşirse,

ödeme yapılmaz. Poliçenin ara verilmeden yenilenmesi halinde muafiyet süresi uygulanmaz.

Koruma sigortalarında ne tür kesintiler yapılır?

​Koruma sigortalarında gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ve erken ayrılma kesintisi alınabilir. Bu kesintilerin yapısı ürün özelliğine göre değişiklik gösterir. 

Gider payı, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, primlerin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için yapılan kesintidir. 

Aracı komisyonu veya üretim (istihsal) masrafı, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri için ödenen veya şirketlerce yapılan üretim masraflarını karşılamak için ayrılan tutardır. 

Erken ayrılma kesintisi, sigortadan ayrılarak (iştira) sonlandırılan sözleşmelerde matematik karşılıkların belli bir oranında uygulanan kesintidir.

Gider payı ve aracı komisyonu veya üretim masrafı tarifelerin özelliklerine göre sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

Risk primi nedir?

​Risk primi, yaşam kaybı ihtimaline bağlı teminatlar ile ek olarak kaza sonucu ölüm ve sakatlık, hastalık sonucu sakatlık, işsizlik ve tehlikeli hastalıklar gibi teminatların da verildiği sigortalar için sigortalıların yaşlarına ve riski etkileyen diğer kişisel özelliklerine göre hesaplanan primdir.​

Koruma sigortaları ile ilgili yararlı siteler hangileridir?

​Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği için tıklayın

T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü için tıklayın

T.C. Merkez Bankası için tıklayın

T.C. Maliye Bakanlığı için tıklayın

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü için tıklayın

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi için tıklayın

Sigorta Tahkim Komisyonu için tıklayın

Ferdi kaza sigortaları kapsamında kaza sayılan haller nelerdir?

​Ferdi kaza sigortaları kapsamında aşağıdaki haller “kaza” olarak sayılır: 

• Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden,

• Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,

• Yılan veya böcek sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler,

• Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan kaynaklanan yaşam kaybı veya bedeni arızalar.  

Ferdi kaza sigortaları kapsamında kaza sayılmayan haller nelerdir?

Aşağıdaki hallerden kaynaklanan yaşam kaybı veya bedeni arızalar ferdi kaza sigortaları kapsamında “kaza” olarak sayılmaz: 

• Her çeşit hastalıklar, bu hastalıkların sonuçları ve bu hastalıklarla ilgili herhangi bir durum,

• Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, yanma, donma, güneş çarpması ve kan birikmesi gibi tesirler,

• Hangi akıl ve ruh durumu ile olursa olsun, intihar veya intihara teşebbüs,

• Apaçık sarhoşluk, sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği durumlarda uyuşturucu madde kullanımı, ilaç ve zararlı madde alımı,

• Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği ameliyat ve her türlü ışın uygulaması. 

Ferdi kaza sigortalarında kapsam dışı durumlar nelerdir?

Aşağıda belirtilen durumlar ferdi kaza sigortasının kapsamında değerlendirilmez:           

• Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

• Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,

• Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

• Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak durumu hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,     Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda gerçekleşmediği takdirde sigorta kapsamı dışındadır. 

Aksine bir sözleşme yoksa aşağıdaki haller de sigorta kapsamı dışındadır:

• Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,

• Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu, vb. vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,

• Dağlara ve buzullara tırmanma şeklinde yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, engelli binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketler ve profesyonel spor hareketleri,

• Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,

• Havada yolcu sıfatından farklı bir sıfatla uçuş,

• Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak halleri hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

Ferdi kaza sigortası yurtdışında da geçerli mi?

​Ferdi kaza sigortası, poliçede belirtilen teminat limiti ve şartları ile tüm dünyada geçerlidir.​

Sigorta ettiren ve sigortalı kimdir?

​Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan ve sigorta sözleşmesine konu olan kişiye “sigortalı”, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigorta şirketi nezdinde sigortalayan kişiye de “sigorta ettiren” denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı kişi olabileceği gibi, hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehtar da aynı kişi olabilir.​

Sigorta şirketinin başvurumu kabul etmeme hakkı var mıdır?

​Sigorta şirketi, sigorta teklif formunu (teklifname) teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedebilir. Bu durumda, sigorta şirketi teklif formunun verilmesi sırasında yapılmış ödemeleri, kesinti yapmadan, faiziyle birlikte iade eder.​

Lehtar kimdir?

​Lehtar, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta tazminatını sigorta şirketinden isteme hakkı bulunan gerçek ya da tüzel kişidir. Sizinle ya da varsa adına sigorta yaptırdığınız kişi ile lehtar arasında menfaat şartı bulunmalıdır.​

Kimleri lehtar olarak belirleyebilirim?

​Üzerine sigorta yapılacak kişinin hayatının devamında menfaati olan kişileri lehtar olarak belirleyebilirsiniz. Lehtar belirlenmemişse kanuni varisler lehtar olarak kabul edilir.​

Lehtarı istediğim zaman değiştirebilir miyim?

​Sigorta sözleşmesinde lehtar belirleme hakkından vazgeçmediğiniz sürece,  sigorta şirketine bildirerek lehtarınızı değiştirme hakkınız bulunur. Değiştirme hakkınızdan vazgeçtiğinizi poliçeye yazdırıp poliçeyi lehtara teslim ederseniz artık lehtarı değiştiremezsiniz. ​

Lehtarın hakları nelerdir?

​Lehtarın değiştirilemeyeceği durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma hakkı kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehtar hak sahibi olduğu gibi, riskin gerçekleşmesinden önce sigorta şirketinin iflası sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtar hak sahibidir. 

Sigorta şirketinden tazminat tutarını isteme ve tahsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtara aittir.

Bankadan kredi almak istiyorum; hayat sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyim?

​Kredi sürenizin ve kredi tutarınızın yaptıracağınız hayat sigortası vadesi ve teminat tutarı ile uyumlu olması, olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda hayat sigortanızın kredi tutarını eksiksiz karşılaması açısından önemlidir. ​

Krediye bağlı aldığım hayat sigortasını kredi aldığım banka dışında bir bankadan yaptırabilir miyim?

​Krediye bağlı hayat sigortanızı, dilediğiniz hayat sigortası şirketi veya aracı durumundaki bankalardan yaptırabilirsiniz.​

Dain-i mürtehin (rehin alacaklısı) kimdir?

​Hayat sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının yaşam kaybı halinde ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir. Genellikle krediye bağlı hayat sigortalarında dain-i mürtehin olarak, kredi veren banka, finansal kiralama şirketi, vb. finans kuruluşları belirlenir.​

Grup sigortası yaptırmanın şartları nelerdir?

​Tek bir grup sözleşmesi ile sigorta yapılabilmesi için en az 10 kişiden oluşması ve sigorta ettiren tarafından belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkanı bulunan kişiler olması gerekir. 

Grup sigortalarında lehtarı belirleme hakkı, aksi kararlaştırılmamışsa, grupta yer alan kişilere aittir.

Koruma sigortalarında vergi avantajım var mı?

​Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında ödediğiniz prim tutarının yarısını; yalnızca ölüm, kaza, hastalık, sakatlık teminatı içeren hayat sigortalarında ödediğiniz primin tamamını ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. 

Kira geliri elde ediyorsanız; 
Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aynı şartlarla indirim yapılabilir.

Primlerimi nasıl ödeyebilirim?

​Ferdi kaza sigortası ürünlerinde primlerinizi TL olarak aylık ya da peşin olarak ödeyebilirsiniz.

Hayat sigortası ürünlerinde, primlerinizi seçtiğiniz ürünün özelliğine göre TL olarak ya da ABD Doları veya Avro'ya endeksli olarak peşin ya da yıllık ödeyebilir; dilerseniz yıllık priminizin ödemesini aylık, 3 aylık, 6 aylık taksitler halinde gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme periyodu seçilen ürünün özelliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Dövize endeksli ürünlerde, prim ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak tahsil edilir.

Primi ödedikten sonra sözleşmeden cayabilir ve primimi iade alabilir miyim?

​Sigorta şirketinin size cayma hakkınızı bildirdiği hallerde, bildirimden itibaren 15 gün içinde; bildirmediği durumlarda ise ilk primi ödemiş olduğunuz tarihten başlamak suretiyle 1 ay içinde sözleşmeden cayabilir ve ödemiş olduğunuz prim tutarını geri alabilirsiniz. ​

Koruma sigortaları yaptırdıktan sonra herhangi bir ödeme yapmazsam ne olur?

​Herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda sigortanız geçerli hale gelmez. Bu durumda risk gerçekleşse dahi sigorta şirketinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.​

Prim ödemelerimi düzenli yapmazsam sigorta şirketi poliçemi sonlandırabilir mi?

​Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur.

Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.

Sigorta şirketlerinin yükümlülükleri nelerdir?

​• Aydınlatma yükümlülüğü: Sigorta şirketi ve acenteleri, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanıyarak, kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalı olarak haklarınızı, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirir.  Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.

Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına 14 gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış sayılır. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigorta şirketine aittir. 

• Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü: Sigorta şirketi; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren 24 saat, diğer hâllerde 15 gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumludur.

Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe verilmesini sigorta şirketinden isteyebilir.

Koruma sigortalarında sigorta şirketlerinin yükümlülükleri ne zaman başlar?

​Aksine sözleşme yoksa sigorta şirketinin sorumluluğu primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmesi ile başlar.

Sigortacının sorumluluğu başlamadan, sigorta ettirenin, sigortalının ve lehtarın, fiilleri ve etkileri olmaksızın riskin gerçekleşmesi imkânsızlaşmışsa, sigorta şirketi prime hak kazanamaz.

Sözleşme kurulurken eksik ya da yanlış beyan verilmesi durumunda sözleşmem ne olur?

​Sigorta ettiren, sözleşmesinin yapılması sırasında bildiği ve sigorta şirketinin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmelidir. Aksine bir durumda, sigorta şirketi durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak 8 gün içinde prim farkını talep edebilir. Prim farkının 10 gün içinde kabul edilmemesi halinde, sözleşmeden cayılmış olunur.

Sigorta şirketinin bildirilmemiş, eksik veya yanlış bildirilmiş olan hususları bilmesi veya ihbar etmemenin ya da yanlış ihbar etmenin kusura dayanmaması halinde; sözleşmeden cayılamaz. Ayrıca, sözleşme akdedilmesinden itibaren aralıksız veya itirazsız olarak 2 yıl süreyle yürürlükte kalmışsa sigorta şirketi sözleşmeden cayamaz. Bu durumda riskin kabul edildiğinden daha yüksek olması nedeniyle daha fazla bir prim alınması gerekiyorsa sigorta şirketi durumu öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde prim farkını talep edebilir. Sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmezse riske ilişkin olarak alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki oran çarpılır çıkan miktar tazminat olarak ödenir.

Cayma veya prim farkını talep etme hakkı süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.

Cayma halinde, sigorta ettiren kasıtlı ise sigorta şirketi riski taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır. Riskin gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut riskin gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen risk arasında bağlantı varsa, sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigorta şirketi ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.

Eksik ya da yanlış beyan durumunda risk gerçekleşirse tazminata hak kazanır mıyım?

​Beyan yükümlülüğünün kasıtlı ihlalinde sigorta şirketi risk gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve ödemiş olduğunuz prime hak kazanır.

Kastın olmadığı durumlarda risk; sigorta şirketi durumu öğrenmeden önce veya sigorta şirketinin cayabileceği veya caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigorta şirketi tazminatı o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması sırasında beyan yükümlülüğünü ihlal etmiş olması nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren, prim farkını ödemeyi kabul etmezse sigortacı, riziko gerçekleştiğinde ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artışı beyan yükümlülüğünün ihlali nedeniyle sigortacının teknik esaslarına göre saptanan sınırlarının dışında kalmışsa, sigortacı sözleşmeden cayabilir. Yenilenen sözleşmelerde bu süre, ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten başlar.

Başlangıçta verdiğim beyanın şartlarında bir değişiklik olursa ne yapmalıyım?

​Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça riskin ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhâl;  bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir.

Sigorta şirketi sözleşmenin süresi içinde, bu olayların varlığını öğrendiği takdirde,  bu tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın 10 gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. 

Süre dolmadan koruma sigortalarından ayrılırsam ne olur?

​Sigorta süresi dolmadan ayrılmanız durumunda teminatlarınız geçersiz hale gelir ve kısmi prim iadesi yapılır.

Uzun süreli hayat sigortalarında iştira işlemi uygulanarak varsa iştira değeri ödenir.

Koruma sigortalarında tazminat talep süreci nasıl işler?

​Sigorta ettiren ya da hak sahipleri, riskin gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigorta şirketinin talebi üzerine, riskin veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve sigorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak zorundadır. Ayrıca, sigorta ettiren, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, riskin gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigorta şirketinin inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür.

Yaşam kaybı durumunda hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigorta şirketine iletir:
• Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir), 
• Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
• Gerekirse yaşam kaybı nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni, 
• Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı, 
• Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilâmı. 

İşsizlik teminatı içeren ürünlerimizde istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Kredi Destek Sigortası
• İşten ayrılma bildirgesi ( SGK veya işverenden alınabilir.)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Var ise eksik yatan SGK primlerine ilişkin belge (işveren beyanı, işgöremezlik raporu gibi.) 
• İşveren imza sirküleri
• İş sözleşmesi

Kredi Kartı Destek Sigortası
• Tazminat talebi için imzalı dilekçe
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• İşten ayrılma bildirgesi
• İşten çıkarılma nedenini açıklayan, işverenden alınacak yazı (eski işyerinden yetkili kişinin imzalayacağı ve imza yetkisini gösteren imza sirküleri kopyası ile birlikte.)
• İşsizlik kurumuna kayıt olunduğuna dair belge
• Kredi kartı ekstresi (işsizlik tarihi itibariyle geriye dönük 6 aylık olmaldır. Teminatı 2.500 TL üstü için gerekmektedir.) 

Sigorta şirketi, yaşam kaybı teminatının bulunması durumda gerekirse tazminatı kesinleştirmek için sağlık karnesi ile hastane durum raporunu da ayrıca isteyebilir.

Sigorta şirketi talep halinde lehtar ya da sigorta ettirene tazminatın ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır.

Koruma sigortaları ile ilgili tazminat talebinde zamanaşımı var mıdır?

​Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bütün tazminat talepleri, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak 2 yıl, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zamanaşımına uğrar.​

İşveren olarak çalışanlarım adına yaptırdığım hayat sigortalarında vergi avantajından yararlanabilir miyim?

​Hem işveren olarak çalışanınız adına bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödemeniz, hem de çalışanlarınızın kendi adlarına hayat sigortası primi ödemesi ve yapılan ödemelerin toplam tutarının ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşması durumunda indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilir. ​

İş göremezlik teminatı nedir?

​Sigortalının, riskin gerçekleştiği tarihteki mesleki statüsüne göre belirlenmiş olan teminatlardan biri temel alınarak, sigorta bedeli kapsamında sözleşmede belirtilen borç için ödenecek tutarı ifade eder. Sigortalının aynı anda birden fazla teminatın kapsamında olması mümkün değildir.

• İstihdam ilişkisi içinde çalışanlara, istem dışı işsizlik teminatı 

• Serbest meslek sahiplerine, köy ve mahalle muhtarlarına veya devlet memurlarına, geçici sakatlık teminatı

• Emekli olmakla birlikte tam süreli ve aralıksız olarak çalışanlara hastaneye yatırılma teminatı (Kredi Destek Sigortası ürünümüzde) ​

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayan diğer kişilere ve emekli (çalışmayan) kişilere hastaneye yatırılma teminatı verilir. 

İşsizlik teminatı nedir?

​İşsiz kalmanız durumunda, sözleşmenize istinaden yapılması gereken ödemelerin tarafınıza ödenmesini sağlayan teminattır. İşsizlik teminatı, istihdam ilişkisi içinde çalışanlara verilebilir.

İşsizlik teminatına sahip olmak için istediğiniz ürüne göre, İş Bankası kredi kartına sahip olmak ya da İş Bankası'ndan kredi almış olmak koşulları aranmaktadır.

İşsiz kalmam durumunda ne kadar ödeme yapılır?

​Sigorta şirketi, işsiz kalmanız durumunda, azami tazminat süresi ve azami tazminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, yeni bir işe başlayana kadar işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme yapar. 

Poliçenizde daha kısa bir süre belirtilmediği takdirde, teminat kapsamında ödenmiş olan son aylık tazminattan sonraki 6 ay süresince sigorta şirketinden başka bir işsizlik tazminatı talebinde bulunamazsınız.

İki veya daha fazla işsizlik süresi arasında 6 ay veya poliçede belirlenen daha kısa bir süre bulunması durumunda, takip eden işsizlik süresi için bekleme süresi uygulanmaz. 

Azami tazminat süresi ve tutarı nedir?

​Azami tazminat süresi, riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak aylık tazminat ödemelerinin azami süresini; azami tazminat tutarı ise azami tazminat süresince aylık olarak ödenecek tazminat tutarlarının toplamını ifade eder.​

Muafiyet süresi nedir?

​Muafiyet süresi, süresi sonunda yenilenen poliçeler hariç, işsizlik teminatının işlerlik kazanabilmesi için, sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren geçmesi gereken ve poliçenizin özel şartlarında daha kısa bir süre belirtilmedikçe 90 gün olan süredir.​

Bekleme süresi nedir?

​Bekleme süresi, poliçede belirtilmek kaydıyla, işsizliğin ya da geçici iş göremezliğin gerçekleştiği tarihten itibaren tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için beklenmesi gereken süredir.​

Geçici sakatlık teminatı nedir?

​Kendi kontrolünüzün ötesindeki bir yaralanma veya sağlık sorunu nedeniyle işinizi geçici olarak yapamaz durumda olmanız durumunda sigorta şirketinin yapması gereken ödemeleri kapsayan teminattır.

Geçici sakatlık teminatı, serbest meslek sahiplerine veya devlet memurlarına verilebilir.

İş göremezlik durumunda ne yapmalıyım?

Tazminat talebinde bulunmak için, söz konusu durumun gerçekleştiğine dair, geçici iş göremezlik teminatı için tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ayrıntılı bir rapor; işsizlik teminatı için ise, iş sözleşmesinin feshedildiğine ve bunun yetkili kamu makamlarına bildirildiğine dair belgeler ile poliçe özel şartlarında belirtilen bilgi ve belgeleri sigorta şirketine ibraz etmeniz gerekmektedir.

Sigorta şirketi gerektiğinde, her zaman ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Tazminat talebinde bulunmanız durumunda, her türlü kurum, kuruluş ve şahıslardaki bilgi, belge ve raporlara ulaşma yetkisini, sigorta sözleşmesinin konu ve amacıyla sınırlı olmak üzere peşinen sigorta şirketine vermiş olursunuz.

Sigorta şirketi masrafları kendisine ait olmak üzere, geçici iş göremezlik nedeniyle tazminat talebinde bulunduğunuzda sağlık durumunuzu her zaman kontrol ettirebilir. 

Sigorta şirketinin tazminat talebini değerlendirmesi sırasında, sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülüklerinizi sigortalı değilmişçesine aynı özen ve dikkatle yerine getirmeye devam etmeniz gerekir. Aksi durumunda, doğan zarardan şahsen sorumlu olursunuz.​

İş göremezlik durumunda tazminat tutarları nasıl tespit edilir ve ödenir?

​Tazminat tutarı, taraflar arasında tespit edilir. Tazminat tutarı, poliçede kararlaştırılan azami tazminat tutarını aşamaz.

İşsizlik ve geçici iş göremezlik süresi içinde, devletin sağladığı maddi imkânlardan yararlanmanız hâlinde, bu ödemeler tazminatın hesaplanmasında gelir olarak kabul edilmez.

Birinci aylık tazminat hakkı, riskin gerçekleştiği tarihte veya varsa bekleme süresinin bitiminde doğar; poliçede daha kısa bir süre belirtilmedikçe poliçe özel şartlarında belirlenmiş tüm bilgi ve belgelerin tarafınızca sigorta şirketine iletilmesini takip eden 30 gün içinde değerlendirilir ve bunu takip eden 5 iş günü içinde ödeme yapılır.

İşsizlik ve geçici iş göremezlik teminatlarının ikisinin de alınmış olması durumunda, azami tazminat süresi içinde olmak üzere, işsizliğe bağlı bir tazminat talebinden geçici iş göremezliğe bağlı bir tazminat talebine veya geçici iş göremezliğe bağlı bir tazminat talebinden işsizliğe bağlı bir tazminat talebine geçilmesi mümkündür. Bu hâllerde bekleme süresi tekrar uygulanmaz. 

İş göremezlik teminatı dışında kalan durumlar nelerdir?

Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan geçici iş göremezliğe dayalı tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır:

• Savaş (iç savaş dahil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır.),
• Sigorta ettiren veya sigortalının, bilgileri kasıtlı bir şekilde yanlış, noksan veya gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut gizlediği tazminat talepleri,
• Sigorta ettiren veya sigortalının cürüm ve cinayet işlemesi veya bunlara teşebbüs etmesi,
• Tehlikede bulunan şahıslar ve malları kurtarmak hâli hariç olmak üzere, sigorta ettiren veya sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
• Sigortalının kasıtlı olarak kendine bedeni zarar veren fiiline, alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi ya da denetiminde kullanılmayan ilaç kullanımına bağlı işsizlik ve geçici iş göremezlik,
• Varsa, serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta ettiren ile sigortacı arasında kararlaştırılarak poliçede belirtilmiş olan risklerden kaynaklanan haller.

Yukarıda belirtilen durumlara ek olarak, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan işsizlik süresi için tazminat ödenmez:

• Sigorta sözleşmesi yapılırken sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik süresi,
• Muafiyet süresi içinde gerçekleşen işsizlik,
• Sigortalının iş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle feshedilmesi,
• Sigortalının işverenle anlaşarak işten ayrılması,
• Sigortalının ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması,
• İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen hâller dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi,
• Grev veya lokavt dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi,
• Sigortalının kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak aradığını belgeleyemediği işsizlik süresi.