• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için uygulanan kâr dağıtım esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizdeki ilgili düzenlemelere tabidir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını sağlayacak şekilde, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentilerini, sermaye yeterlilik hedeflerini ve sermaye piyasalarındaki şartları da göz önünde bulundurarak ve Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alarak hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca, net dağıtılabilir dönem karının en az %30’unun bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmemiz uyarınca, birinci kâr payının ayrılmasından sonra kalan tutarın en fazla %3’üne kadar ve üç maaş ile sınırlı olmak üzere çalışanlarımıza kâr payı ödenmektedir.

Nakit kâr payı dağıtımı, en geç kâr dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.