• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayat sigortası nedir? Neden hayat sigortası yaptırmalıyım?

​Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür. 

Hayat sigortaları başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye almasının yanı sıra tasarruf yapmanıza da olanak sağlar.

Biz sizi arayalım – Hayat sigortaları hakkında daha detaylı bilgi için hemen tıklayın!

Hayat sigortasından kimler yararlanabilir?

​Tasarruf yapmak isteyen ve/veya hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortasından yararlanabilir. Teminat türüne göre, bazı ürünlerde sağlıklı olma koşulu da aranabilir.​

Hayat sigortası ile hangi teminatlara sahip olabilirim?

​Hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam/ kısmi ve kalıcı sakatlık teminatlarına sahip olabilirsiniz. Sahip olabileceğiniz teminatlar seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişiklik gösterebilir.​

İhtiyaçlarıma uygun hayat sigortasını nasıl belirleyebilirim?

​Hayat sigortasını seçerken ihtiyacınıza yönelik olması son derece önemlidir. Örneğin;  tasarruf yapmak için sadece tasarrufa yönelik hayat sigortalarını tercih edilebilir, başınıza beklenmedik bir durum gelme ihtimaline karşı kendinizin ve sevdiklerinizin hayat standardını korumayı amaçlıyorsanız risk teminatı içeren hayat sigortalarını tercih edebilirsiniz. Dilerseniz, her iki ihtiyaca da uygun hem birikim hem de teminat içeren sigortaları da seçebilirsiniz.​

Hayat sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyim?

​Hayat sigortası yaptırırken teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap vermeniz ve sigorta şirketine bildirmeniz önemlidir. Aksi halde sigorta şirketi sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep edebilir.

Sizin ve sigorta şirketinin karşılıklı yükümlülükleriniz hakkında bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel şartları okuyabilir ve seçtiğiniz ürünün özelliğine bağlı olarak farklılaşan özel şartların neler olduğu konusunda da bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ürünün kapsam dışı durumlarını dikkatlice incelemelisiniz.

Birikim unsuru içeren hayat sigortası ve bireysel emeklilik sisteminin farkları nedir?

​Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaşam kaybı ve/veya sakatlık teminatları bulunabilirken, bireysel emeklilik sistemi söz konusu teminatları içermemekte, sadece birikim amacı taşımaktadır.

Bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmek için en az 10 yıl boyunca sistemde kalınması ve 56 yaşın tamamlanması gerekmekte olup birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaş koşulu bulunmamaktadır.

Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında fonlar sigorta şirketi tarafından yönetilir ve yatırım fonlu sigortalar hariç garanti edilen bir getiri oranı mevcuttur. Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcı yatırım fonlarını yatırım tercihi doğrultusunda kendisi belirler ve fonlar profesyonel portföy yönetim şirketlerince yönetilir, ancak garanti edilen bir tutar yoktur.

Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında kendiniz, eşiniz ve küçük çocuğunuz için ödediğiniz prim tutarının yarısını, yaşam teminatı içeren ürünlerde ise ödediğiniz prim tutarının tamamını, ödeme yaptığınız ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Bireysel emeklilik sisteminde ise bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi dahilinde katkı payı ödeyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından ya da bu kişiler adına düzenli veya toplu olarak yatırılan katkı paylarının %25’i oranında devlet katkısı ödenir. Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamaz.

İstediğim kişiye sigorta yaptırabilir miyim?

​Dilediğiniz bir kimsenin hayatını, yaşam kaybı veya hayatta kalma ihtimallerine karşı dilediğiniz bir veya birkaç sigorta şirketine sigorta ettirebilirsiniz. Ancak, sigortalının hayatının devamında lehtarın maddi veya manevi menfaatinin bulunması gerekir. Menfaat şartının sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması hâlinde sözleşme o andan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettiren olarak size satın alma (iştira) değeri ödenir.

Yaşam kaybı ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerini aşması hâlinde sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. Sigortalı 15 yaşından büyükse kanuni temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır. İzin olmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir.

Kanuni temsilcinin lehtar olarak atadığı veya kanuni temsilcinin sigorta ettiren olduğu durumlarda, kanuni temsilcinin iznin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi yoktur.

Birden fazla hayat sigortası poliçesine sahip olmam mümkün mü?

​Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz.  Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.​

Hayat sigortası ne zaman başlar ve son bulur?

​Hayat sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her hâlükârda riskin gerçekleşmesiyle sona erer.​

Hayat sigortalarında teminat dışı kalan haller nelerdir?

​Aşağıda belirtilen durumlar hayat sigortalarında teminat kapsamı dışında yer alır:

• Sigortalı, sigorta şirketini haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin yaşam kaybı yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, sigorta şirketi yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.

• Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az 3 yıldan beri devam eden ve yaşam kaybı ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigorta şirketi sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu yaşam kaybı, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle 3 yıldan önce gerçekleşmiş ise sigorta şirketi sigorta bedelini ödemek zorundadır.

• Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.

• Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla yaşamını kaybederse, yaşamını kaybettiği tarihteki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.

• Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu yaşamını kaybederse, sigorta şirketi, yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür.

Hayat sigortalarında ne tür kesintiler yapılır?

​Hayat sigortalarında gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı), işletme masrafı ve erken ayrılma kesintisi alınabilir. Bu kesintilerin yapısı ürün özelliğine göre değişiklik gösterir. 

Gider payı, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, primlerin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için yapılan kesintidir. 

Aracı komisyonu veya üretim (istihsal) masrafı, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri için ödenen veya şirketlerce yapılan üretim masraflarını karşılamak için ayrılan tutardır. 

İşletme masrafı, kar payı içeren ürünlerde kar payına esas teşkil eden matematik karşılık gelirlerinden belirli bir oranda yapılan kesintidir. 

Erken ayrılma kesintisi, sigortadan ayrılarak (iştira) sonlandırılan sözleşmelerde matematik karşılıkların belli bir oranında uygulanan kesintidir.

Gider payı ve aracı komisyonu veya üretim masrafı tarifelerin özelliklerine göre sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

Ayrılma (iştira) süresi dolmadan feshedilen birikimli hayat sigortası sözleşmelerinde, fesih tarihine kadar ödenmiş tarife primlerinin varsa birikime kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kâr payı karşılıklarının toplamı, söz konusu toplam tutar üzerinden sigorta şirketi tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra sigorta ettirene iade edilir.

Sadece birikim priminin alındığı hayat sigortaları ile irat ödemeli hayat sigortaları için kesintiler ile ilgili bilgiler, bilgilendirme formunda ve poliçenin ilk sayfasında yer alır.

Hayat sigortaları ile ilgili yararlı siteler hangileridir?

​Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği için tıklayın

T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü için tıklayın

T.C. Merkez Bankası için tıklayın

T.C. Maliye Bakanlığı için tıklayın

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü için tıklayın

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi için tıklayın

Sigorta Tahkim Komisyonu için tıklayın

Sigorta ettiren ve sigortalı kimdir?

​Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan ve sigorta sözleşmesine konu olan kişiye “sigortalı”, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigorta şirketi nezdinde sigortalayan kişiye de “sigorta ettiren” denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı kişi olabileceği gibi, hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehtar da aynı kişi olabilir.​

Sigorta şirketinin başvurumu kabul etmeme hakkı var mıdır?

​Sigorta şirketi, sigorta teklif formunu (teklifname) teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedebilir. Bu durumda, sigorta şirketi teklif formunun verilmesi sırasında yapılmış ödemeleri, kesinti yapmadan, faiziyle birlikte iade eder.​

Lehtar kimdir?

​Lehtar, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta tazminatını sigorta şirketinden isteme hakkı bulunan gerçek ya da tüzel kişidir. Sizinle ya da varsa adına sigorta yaptırdığınız kişi ile lehtar arasında menfaat şartı bulunmalıdır.​

Kimleri lehtar olarak belirleyebilirim?

​Üzerine sigorta yapılacak kişinin hayatının devamında menfaati olan kişileri lehtar olarak belirleyebilirsiniz. Lehtar/Lehtarları bildirmediğiniz durumlarda, yaşam kaybı riskini teminat altına alan hayat sigortaları için kanuni varislerinizin; hayatta kalmanız şartıyla yapılan sigortalarda ise sizin lehtar olduğunuz varsayılır.​

Lehtarı istediğim zaman değiştirebilir miyim?

​Sigorta sözleşmesinde lehtar belirleme hakkından vazgeçmediğiniz sürece, sigorta şirketine bildirerek lehtarınızı değiştirme hakkınız bulunur. Değiştirme hakkınızdan vazgeçtiğinizi poliçeye yazdırıp poliçeyi lehtara teslim ederseniz artık lehtarı değiştiremezsiniz. ​

Lehtarın hakları nelerdir?

​Lehtarın değiştirilemeyeceği durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma (iştira) ve ödünç alma (ikraz) hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehtar hak sahibi olduğu gibi, riskin gerçekleşmesinden önce sigorta şirketinin iflası sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtar hak sahibidir. 

Sigorta şirketinden tazminat tutarını isteme ve tahsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtara aittir.

Grup sigortası yaptırmanın şartları nelerdir?

​Tek bir grup sözleşmesi ile sigorta yapılabilmesi için en az 10 kişiden oluşması ve sigorta ettiren tarafından belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkanı bulunan kişiler olması gerekir. 

Grup sigortalarında lehtarı belirleme hakkı, aksi kararlaştırılmamışsa, grupta yer alan kişilere aittir

Hayat sigortalarında vergi avantajım var mı?

​Hayat sigortalarında prim öderken ve 10 yıl süreyle sigortalı olduktan sonra toplu paranızı ve/veya maaşınızı alırken vergi avantajına sahip olursunuz. 

Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında kendiniz, eşiniz ve küçük çocuğunuz için ödediğiniz prim tutarının yarısını; sadece yaşam kaybı, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, tahsil ve yaşam teminatı içeren hayat sigortalarında ise ödediğiniz primin tamamını ödeme yaptığınız ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. 

Örneğin; ücretli çalışansanız, aylık ücretiniz 3.000 TL ve birikim priminin alındığı hayat sigortasına ödediğiniz prim tutarı 500 TL ise, gelir vergisi matrahınızdan indirebileceğiniz tutar ödediğiniz primin yarısı olan 250 TL’dir.

Aylık ücret 3.000 TL
Ödenen prim tutarı 500 TL

Limit 1: Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (3.000*0,15) 450 TL
Limit 2:  Brüt asgari ücretin yıllık tutarı (2018 yılı için) 24.354 TL 

İndirilebilecek tutar (Ödenen prim tutarının yarısı (500/2)) 250 TL

Kira geliri elde ediyorsanız; 
Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aynı şartlarla indirim yapılabilir.

Hayat sigortalarındaki vergi avantajından nasıl faydalanabilirim?

​Ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir. 

Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler, ödeme belgesi olarak kabul edilir:

• Emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince düzenlenen makbuzlar,

• Ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan şirketin unvanı ve ödemenin türüne (hayat sigortası primi) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstraları ve posta çekleri,

• Hayat sigortası poliçesinin bir örneğini (fotokopisini) işvereninize vermeniz halinde, emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince faks veya e-posta yoluyla tarafınıza gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yaptığınız ödemelere ilişkin çıktılar.

İşveren olarak çalışanlarım adına yaptırdığım hayat sigortalarında vergi avantajından yararlanabilir miyim?

İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak herhangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir.​

Risk teminatı içeren hayat sigortalarında ödeyeceğim prim nasıl belirlenir?

Ürünlerde asgari prim tutarları belirlenmiştir. En az bu tutarlar kadar ödeme yapabilirsiniz. Ödeyeceğiniz prim tutarı, ürünün yapısına göre, süre sonunda alacağınız toplu tutarı ve/veya sigorta süresi içerisinde sahip olacağınız teminatı tutarını etkilemektedir.​

Primlerimi nasıl ödeyebilirim?

​Primlerinizi peşin ya da yıllık, 6 aylık, 3 aylık ya da aylık taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Ödeme periyodu ürün özelliğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.​

Primi ödedikten sonra sözleşmeden cayabilir ve primimi iade alabilir miyim?

​Sigorta şirketinin size cayma hakkınızı bildirdiği hallerde, bildirimden itibaren 15 gün içinde; bildirmediği durumlarda ise ilk primi ödemiş olduğunuz tarihten başlamak suretiyle 1 ay içinde sözleşmeden cayabilir ve ödemiş olduğunuz prim tutarını geri alabilirsiniz. ​

Hayat sigortası yaptırdıktan sonra herhangi bir ödeme yapmazsam ne olur?

​Herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda sigortanız geçerli hale gelmez. Bu durumda risk gerçekleşse dahi sigorta şirketinin herhangi bir yükümlülüğü bulu​nmaz.​​

Prim ödemelerimi düzenli yapmazsam sigorta şirketi poliçemi sonlandırabilir mi?

​En az 1 yıldan beri yürürlükte olan ve 1 yıllık primi ödemiş olduğunuz sigorta sözleşmesinde sigorta şirketi prim ödemenizi yapmadığınız gerekçesiyle sigorta poliçenizi sonlandıramaz ve prim talebinde bulunamaz.  Bu durumda sigortanız prim ödemesinden muaf bir sigorta poliçesine dönüşür.

Seçeceğiniz ürüne göre 1 yıl koşulu aranmayabilir.

Primlerini ödeyemediğim hayat sigortam tekrar yürürlüğe alınabilir mi?

​Primin ödenmemesinden dolayı fesih veya prim ödemesinden muaf (tenzil) olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen altı ay içinde ve birikmiş primler, her primin vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziyle birlikte tarafından bir defada ödemek şartıyla tekrar yürürlüğe aldırabilir veya eski haline dönüştürtebilirsiniz.

6 aylık süre geçmişse, sigorta şirketi isterse, masrafı sigorta ettirene ait olmak üzere sigortalıdan yeni bir muayene isteyebilir. Muayene sonucu sigortanın devamı bakımından uygun görüldüğü ve birikmiş primler yukarıda yazılı esaslar dahilinde ödendiği takdirde sigorta şirketi sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyar.

Sigortanın yeniden yürürlüğe girmesi esnasında sigortalının hayatta bulunması şarttır. 

Sigorta şirketlerinin yükümlülükleri nelerdir?

• Aydınlatma yükümlülüğü: Sigorta şirketi ve acenteleri, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanıyarak, kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalı olarak haklarınızı, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirir.  Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.

Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına 14 gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış sayılır. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigorta şirketine aittir. 

Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında;​
• Her bir yıl itibarıyla gider payı ile aracı komisyonunun (veya üretim masrafı) toplamı ve işletme masrafı oranları bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında en az 14’lük puntolarla yazılır. 

• Sigortadan ayrılma süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra geriye kalan prim sigorta ettirene iade edilir. Söz konusu sigorta şirketinin yapacağı kesinti oranı bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında en az 14’lük puntolarla yazılır.

• Birikim tutarı, yatırım gelirleri, varsa risk primi tutarları ile kesintilere ilişkin bilgiler poliçe yıl dönümleri itibarıyla sigorta ettirene şirket tarafından yılda en az 1 kez yazılı olarak gönderilir. 

İrat ödemeli ürünlerde; 
• Her bir yıl itibarıyla gider payı ile aracı komisyonunun (veya üretim masrafı) toplamı ve işletme masrafı oranları bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında en az 14’lük puntolarla yazılır. 

• Sigorta şirketleri, irat ödemeli ürünlerine ilişkin örnek hesaplamaları da içerecek bilgileri internet sayfalarında yayımlar. 

• Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü: Sigorta şirketi; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren 24 saat, diğer hâllerde 15 gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumludur. 

​ Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe verilmesini sigorta şirketinden isteyebilir.

Hayat sigortalarında sigorta şirketlerinin yükümlülükleri ne zaman başlar?

​Aksine sözleşme yoksa sigorta şirketinin sorumluluğu primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmesi ile başlar.

Sigortacının sorumluluğu başlamadan, sigorta ettirenin, sigortalının ve lehtarın, fiilleri ve etkileri olmaksızın riskin gerçekleşmesi imkânsızlaşmışsa, sigorta şirketi prime hak kazanamaz.

Başlangıçta belirlediğim sigorta bedelini sigorta süresi içerisinde artırabilir miyim?

​Sigorta süresi içinde, talebiniz ve sigorta şirketinin de kabulü ile sigorta bedeli artırılabilir. 

Sigorta özel şartları gereği sigorta bedelini kendiliğinden artıran haller hariç, teminat artışı talep ettiğinizde durumu sigorta şirketine yazılı olarak bildirmelisiniz. Sigorta şirketi gerekli gördüğü durumlarda sizden yeni bir sağlık raporu talep edebilir.

Sözleşme kurulurken eksik ya da yanlış beyan verilmesi durumunda sözleşmem ne olur?

​Sigorta ettiren, sözleşmesinin yapılması sırasında bildiği ve sigorta şirketinin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmelidir. Aksine bir durumda, sigorta şirketi durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak 8 gün içinde prim farkını talep edebilir. Prim farkının 10 gün içinde kabul edilmemesi halinde, sözleşmeden cayılmış olunur.

Sigorta şirketinin bildirilmemiş, eksik veya yanlış bildirilmiş olan hususları bilmesi veya ihbar etmemenin ya da yanlış ihbar etmenin kusura dayanmaması halinde; sözleşmeden cayılamaz. Ayrıca, sözleşme akdedilmesinden itibaren aralıksız veya itirazsız olarak 2 yıl süreyle yürürlükte kalmışsa sigorta şirketi sözleşmeden cayamaz. Bu durumda riskin kabul edildiğinden daha yüksek olması nedeniyle daha fazla bir prim alınması gerekiyorsa sigorta şirketi durumu öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde prim farkını talep edebilir. Sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmezse riske ilişkin olarak alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki oran çarpılır çıkan miktar tazminat olarak ödenir.

Cayma veya prim farkını talep etme hakkı süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.

Cayma halinde, sigorta ettiren kasıtlı ise sigorta şirketi riski taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır. Riskin gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut riskin gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen risk arasında bağlantı varsa, sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigorta şirketi ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.

Eksik ya da yanlış beyan durumunda risk gerçekleşirse tazminata hak kazanır mıyım?

​Beyan yükümlülüğünün kasıtlı ihlalinde sigorta şirketi risk gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve ödemiş olduğunuz prime hak kazanır.

Kastın olmadığı durumlarda risk; sigorta şirketi durumu öğrenmeden önce veya sigorta şirketinin cayabileceği veya caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigorta şirketi tazminatı o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması sırasında beyan yükümlülüğünü ihlal etmiş olması nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren, prim farkını ödemeyi kabul etmezse sigortacı, riziko gerçekleştiğinde ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artışı beyan yükümlülüğünün ihlali nedeniyle sigortacının teknik esaslarına göre saptanan sınırlarının dışında kalmışsa, sigortacı sözleşmeden cayabilir. Yenilenen sözleşmelerde bu süre, ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten başlar.

Başlangıçta verdiğim beyanın şartlarında bir değişiklik olursa ne yapmalıyım?

​Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça riskin ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhâl;  bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir.

Sigorta şirketi sözleşmenin süresi içinde, bu olayların varlığını öğrendiği takdirde,  bu tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın 10 gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. 

Süre dolmadan hayat sigortasından ayrılırsam ne olur?

​İstediğiniz zaman sigorta sözleşmesini sona erdirerek sigortadan ayrılabilirsiniz.

Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında sigorta süresi dolmadan ayrılmanız durumunda ayrılma tarihine kadar ödemiş olduğunuz birikim primleri ile bunlara ilişkin kâr payının toplamı, söz konusu toplam tutar üzerinden sigorta şirketi tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra tarafınıza iade edilir. 

Hayat sigortalarında sigorta süresi dolmadan ayrılmanız durumunda teminatlarınız geçersiz hale gelir. 

Hayat sigortasından 10 yıldan önce ayrılmanız durumunda ödediğiniz primlerin getirisi (irat) üzerinden %15, 10 yıl süreyle sigortalı olduktan sonra ya da yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda %10 gelir vergisi kesintisi yapılır. 

Hayat sigortalarında tazminat talep süreci nasıl işler?

Sigortalının vefatı nedeniyle yapılacak tazminat başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmemiz için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Belgelerin incelenmesi neticesinde gerek görülmesi halinde ek belge talep edilebilmesi söz konusu olabilir.

“Aslı/ya da onaylı sureti” istenen belgelerin fotokopileri ile işlem yapılamamaktadır. İşlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için bu belgelerin aslının ya da onaylı suretinin iletilmesi önem arz etmektedir.

1- TEMEL BELGELER
Yaşam kaybı nedeninden bağımsız olarak gönderilmesi gereken belgelerdir.

Evrak Adı
Açıklama
Sigorta poliçesi ve sağlık beyanı
Sigorta poliçesi ve sağlık beyanı
Ölüm Belgesi
Sigortalının hayatının sona erdiğini, sona erdiği günü ve sona erme nedenini gösteren resmi belgedir. Ölümün sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesi durumunda sağlık kurumu tarafından, sağlık kuruluşu dışında gerçekleşmesi durumunda ise belediye tabibi, aile hekimi veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.
Veraset İlamı
Sigortalının vefat ettiğini ve sigortalının kanuni mirasçıları ile bunların miras üzerindeki paylarını gösteren resmi belgedir. Veraset İlamının alınabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemeleri veya notere başvurulmalıdır.
Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus Müdürlükleri tarafından verilir. Vefat eden sigortalı adına düzenlenmiş olmalıdır.
Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait kimlik fotokopileri
Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi talep edilmektedir.
Lehtar Bilgi Formu
Veraset İlamı'nda adı geçen her bir varisin/lehtarın iletişim bilgilerinin yazılacağı dilekçe


2- ECEL-HASTALIK SONUCU VEFAT HALİNDE TEMİN EDİLECEK EK BELGELER
Sigortalının ecelen veya hastalık sonucu vefat etmesi halinde, temel belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir

Evrak Adı
Açıklama
Sigortalının vefat ettiği sağlık kuruluşundan alınacak epikriz, hastane raporu ve diğer sağlık kayıtları
Ölüm Belgesini dolduran sağlık kuruluşundan talep edilir.
Sigortalının vefatına yol açan hastalığın ilk teşhisine ilişkin kayıtlar
Hastalık sonucu vefat eden sigortalıların söz konusu hastalığının hangi tarihte teşhis edildiğini gösteren hastane kayıtları ve raporlar ile sigortalının gördüğü tedaviye ilişkin sağlık kayıtları
Hasta Gelişleri Listesi
Sigortalının tedavi gördüğü devlet hastanesinden alınır.
 
Aşağıda belirtilen sağlık kayıtları;

1)Kişi reçete listesi dökümü,

2)Kişi takip listesi: Sigortalıların başvurduğu tüm sağlık kuruluşları, başvuruları ve teşhislerin bir arada görüldüğü bir liste.

3)Tüm ilaç raporları listesi


3- KAZA-ADLİ OLAY SONUCU VEFAT HALİNDE TEMİN EDİLECEK EK BELGELER
Sigortalının trafik kazası, iş kazası, intihar, cinayet vb. nedenlerle adli makamlara intikal etmiş bir olay sonucunda vefat etmiş olması halinde Temel Belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler temin edilir.

Evrak Adı
Açıklama
Trafik Kazası Tespit Tutanağı
Vefatın trafik kazası sonucu meydana geldiği durumlarda talep edilmektedir.
Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri İnceleme Raporları
Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın vb.) talep edilmektedir.
Ölü Muayene ve Otopsi Raporu (Varsa)
Adli ve şüpheli vakalarda Ölü Muayene ve Otopsi Raporu talep edilir.
Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenmiş belgeler
Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddaname, ifade tutanakları, olay ile ilgili nihai karar (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, tutuklama kararı) vb.
​​

Hayat sigortaları ile ilgili tazminat talebinde zamanaşımı var mıdır?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bütün tazminat talepleri, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak 2 yıl, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zamanaşımına uğrar.

Risk primi nedir?

​Risk primi, yaşam kaybı ve/veya yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar ile ek olarak kaza sonucu ölüm ve sakatlık, hastalık sonucu sakatlık gibi teminatların da verildiği sigortalar için sigortalıların yaşlarına ve riski etkileyen diğer kişisel özelliklerine göre hesaplanan primdir.​

Teknik faiz nedir?

​Teknik faiz, teknik karşılıklar, risk primi ve kar payı karşılıklarının garanti edilen kısmının hesaplanmasında kullanılan faiz oranıdır. 

Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında yatırım fonlu sigortalar hariç teknik faiz oranında garanti getiri verilmesi zorunludur. Teknik faiz oranındaki garanti getiri, tarife teknik esasları ve sigorta sözleşmesi üzerinde yazılı olması ve sigorta ettirenin önceden bilgilendirilmesi kaydıyla sigorta süresinin sonu veya belirli dönemler itibarıyla hesaplanacak şekilde taahhüt edilebilir.

Kar payı nedir?

​Kâr payı oranı, matematik karşılıkların yatırıldığı varlıklardan yıl içerisinde elde edilen gelirlerin bu Yönetmelik hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre hesaplanan net yatırım geliri oranıdır. Kâr payı oranı, her tarife grubu veya kâr payı teknik esası için ayrı hesaplanır.

Şirketler, kâr payı oranlarının artırılması için gerekli tedbirleri alır.

Kâr payı verilen hayat grubu sigortaları için dağıtılacak kâr payı oranları, şirketin internet sitesinde ilân edilerek elektronik ortamda da Merkeze bildirilir. Şirketin, kâr payı oranlarını tarife gruplarına veya kâr payı teknik esaslarına göre hesapladığı durumlarda her oran aynı şekilde ve birlikte ilân edilir. 

Birikim unsuru içeren hayat sigortasına yatırdığım tutarlar nasıl değerlendirilir?

​Günlük kar payı esasına ve sigortalıları korumaya yönelik olarak mevzuatta belirlenen menkul kıymet kısıtlamalarına göre birikimli hayat sigortalarında ödediğiniz primlerden risk primi, gider payı ve üretim masrafı kesildikten sonra kalan tutar sigorta şirketi tarafından ortak bir havuzda yatırıma yönlendirilir. 

Karma sigortalar ve sadece yaşam teminatı içeren ürünlerde birikim primi yoktur. Bu ürünlerde, risk primine kar payı verilmektedir.

Hayat sigortasındaki birikimlerimin bir kısmını ödünç (ikraz) alabilir miyim?

​En az 1 yıl yürürlükte bulunan ve 1 yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, talep etmeniz durumunda şirket tarafından hesaplanan tutarı geçmeyecek tutarı ödünç alabilirsiniz. Bu uygulama şirketlere göre farklılaşabilir.

Şirketimizde, poliçenin düzenlenme tarihini takip eden yılbaşı itibarıyla, talep etmeniz durumunda şirket tarafından hesaplanan tutarı geçmeyecek tutarı ödünç alabilirsiniz.