Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Genelge

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 01.11.2017 tarihinde yayımlanan 2017/12 sayılı Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Genelge’de aşağıdaki hüküm yer alır:

"Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehtar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde, tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı alamama veya eksik alma halleri ortaya çıkabilecek ve hakkınızda Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir."