Anadolu Hayat Emeklilik İnternet Sitesi Çerez Politikası
1. Çerezler
1.1. Çerez Nedir?
Çerezler, dijital ortamlar ziyaret edildiğinde, ziyaret eden kişinin elektronik cihazında depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen tanımlama dosyalardır. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için Anadolu Hayat Emeklilik de ziyaretleriniz esnasında çerez kullanmaktadır.

Bu teknolojinin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.anadoluhayat.com.tr (“web sitesi”) adresinin işletilmesi sırasında müşteri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“ilgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi sürecinde, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve kullanıcılara istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.
1.2. Çerez Türleri
Sürelerine Göre Çerez Türleri
 1. Oturum Çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
 2. Kalıcı Çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir
Kaynaklarına Göre Çerez Türleri
 1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.
 2. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden ya da etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.
Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri
 1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Genel olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarına gidilen çerezler türleri olarak değerlendirilebilirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir.
 2. Performans Çerezleri: Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.
 3. Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler, zorunlu çerezler dışında kalmakta olup sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.
 4. Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler. Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat tarayıcınızdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;
 • İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
 • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
 • Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
 • Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak
Anadolu Hayat Emeklilik Tarafından Kullanılan Çerezler
Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi, kimlik tanıma ve güvenlik amacı için gereklidir. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Pazarlama faaliyetlerinde veya internette nerelerde olduğunuzun hatırlanması için bilgi toplamaz.

Performans Çerezleri: Kullanıcıların web sitesini ne şekilde kullandığını tespit etmek için, istatistiksel amaçlar ile anonim veriler toplar, kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılır ancak kişisel verileri içermez. Bu çerezler olmadan, web sitesinin ne şekilde performans gösterdiğini öğrenemez daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için gerekli düzeltmeler gerçekleştirilemez.

Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcı bilgileri, dil ve konum tercihleri ve diğer kişisel hizmetlerin sunulmasında bu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, diğer web sitelerindeki aktivitelerinizin takibini sağlamaz. Bu çerezler olmadan, web sitesi daha önce yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayamaz ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamaz.

Pazarlama Çerezleri: Tarayıcı alışkanlıklarıyla ilgili bilgi toplar, bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanıza giren reklamların size ulaşmasını sağlar.
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler
 1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
 2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 3. Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, ilgili kişinin bir bilgi toplama hizmetini açıkça talep ettiğinin aşikar olduğu durumlar haricinde, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 4. Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, https://www.anadoluhayat.com.tr/Documents/Kisisel-Verilere-Iliskin-Veri-Sorumlusuna-Basvuru-Formu.pdf alanında yer alan başvuru formunu kullanarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki yöntemlerden birisiyle yazılı olarak iletebilirler:

- “Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Kuleleri Kule:2 Kat:17-20 34330 Levent İstanbul” adresine noter kanalıyla,
- anadoluhayat@hs02.kep.tr adresine e-posta olarak,
- Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak hizmet@anadoluhayat.com.tr adresine ileteceğiniz bir e-posta ile
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. İnternet sitesine ilk girişte çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayıp çerez tercihlerinizi kaydedebilirsiniz.

Çerez tercihlerinizi değiştirmek istemeniz halinde ise “Çerez İzleme Tercihleri” alanını kullanarak değişiklik gerçekleştirebilirsiniz.

 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için ise mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Son güncelleme tarihi: 14.12.2022