Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018
"Veri Sorumlusu" sıfatıyla Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bu bilgilendirme metninde yer alan kurallar uygulanmaktadır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmet sunumunda kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik adres ve diğer bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Veri Sorumlusu'nun istatistik faaliyetlerinde kullanılmak, ilgili mevzuat uyarınca verdiğiniz onay kapsamında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, hizmet kalitesini artırabilmek ve sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması nedenleriyle işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat değerlendirme ve benzer süreçler nedeniyle işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar
Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kamu makamlarına, ana hissedarımız ve acentemiz T. İş Bankası A.Ş. ve iştiraklerine ve verilerin korunması amacıyla gizlilik sözleşmeleriyle güvence altına alarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz yurt içi ve dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına aldığımız ve tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız yurt içi ve dışında bulunan şirketlere aktarılabilir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler; Veri Sorumlusu, bölge müdürlükleri, çağrı merkezi, internet şubesi, dijital kanallar, sigorta ve bireysel emeklilik aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, ve diğer üçüncü kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.
Haklarınız
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız; Veri Sorumlusu’nun mevzuattan ve bu metinden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.
Veri Sorumlusuna Başvuru
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak, hizmet@anadoluhayat.com.tr mail adresine iletebilir ya da aşağıda yer alan adrese posta yoluyla iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu’nun usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.
Veri Sorumlusu’nun Kimliği
​ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası: 265737
Büyük Mükellefler V.D. 0680064936
MERSİS Numarası: 0068006493600013
İş Kuleleri, Kule 2 Kat:16-20
Levent, İstanbul
0212 317 70 77