Kurumsal Yönetim

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için uygulanan kâr dağıtım esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, şirketimizin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri ile esas sözleşmemizdeki ilgili düzenlemelere tabidir.

Yönetim kurulumuzun, genel kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri; pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını sağlayacak şekilde, faaliyetlerimize ilişkin geleceğe yönelik beklentilerimiz, sermaye yeterlilik hedeflerimiz ve - sermaye piyasalarındaki şartları da göz önünde bulundurarak - şirketimizin kârlılık durumu dikkate alınarak hazırlanır.

Yönetim kurulumuzca, net dağıtılabilir dönem kârının en az %30’unun bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının genel kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsenmiştir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile yönetim kurulu üyelerimize kâr payı verilmesi gibi bir uygulamamız bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemiz uyarınca, birinci kâr payının ayrılmasından sonra kalan tutarın en fazla %3’üne kadar ve üç maaş ile sınırlı olmak üzere çalışanlarımıza kâr payı ödenir.

Nakit kâr payı dağıtımı, en geç kâr dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.

Ücretlendirme Politikası

 1. Politikanın amacı ve kapsamı
  Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ücretlendirme Politikasının (Politika) temel amacı Şirketin ve çalışanların performansı ile bağlantılı olacak şekilde; Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

  Politika; ücretlendirme yönetimi yönünden Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.
 2. Ücretlendirme ile ilgili temel ilke ve esaslar
  Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri ve çalışanların performansı ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır.

  Teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, yapılan işlerin uzun vadedeki yansımaları da dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

  İç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile personeline yapılacak ödemeler, denetim ya da gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performansından bağımsız olacak şekilde, ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir.

  Faaliyetleri sonucu Şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da Şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında ödemeleriyle ilgili gerekli işlemler tesis edilir.

  Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.
 3. Görev ve sorumluluklar
  Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

  Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamaları Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu adına izlenir ve denetlenir. Ayrıca, söz konusu komite değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

  İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. Şirketin diğer Müdürlükleri ile şubeleri de bu kapsamdaki görevlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine getirir.
 4. Yürürlük
  Bu Politika, 29/02/2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Politikada günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.