• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ücretlendirme Politikası

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ücretlendirme Politikasının (Politika) temel amacı Şirketin ve çalışanların performansı ile bağlantılı olacak şekilde; Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Politika; ücretlendirme yönetimi yönünden Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.

2. ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR

Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri ve çalışanların performansı ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, yapılan işlerin uzun vadedeki yansımaları da dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

İç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile personeline yapılacak ödemeler, denetim ya da gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performansından bağımsız olacak şekilde, ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir.

Faaliyetleri sonucu Şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da Şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında ödemeleriyle ilgili gerekli işlemler tesis edilir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamaları Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu adına izlenir ve denetlenir. Ayrıca, söz konusu komite değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. Şirketin diğer Müdürlükleri ile şubeleri de bu kapsamdaki görevlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine getirir.

4. YÜRÜRLÜK

Bu Politika, 29/02/2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Politikada günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.